«Ποδαρικό» με τέσσερα νέα έργα υποδομής

Στη δημοπράτηση τεσσάρων νέων έργων υποδομής προχώρησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πρόκειται για επισκευές των σχολικών συγκροτημάτων, την κατασκευή πεζοδρομίων, έργα οδοποιίας και τέλος την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου.

Αναλυτικότερα, συνεχίζονται τα έργα οδοποιίας, τα οποία περιλαμβάνουν στη διάνοιξη, την κατασκευή και συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι παρεμβάσεις συντήρησης έχουν ως αντικείμενο την ανακατασκευή (αντικατάσταση) του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας σε διάφορες οδούς του Δήμου, όπου εμφανίζονται έντονες φθορές και αποσύνθεση του οδοστρώματος και έχουν ως στόχο την επιδιόρθωση των τοπικών φθορών, των παραμορφώσεων και μπαλωμάτων, την αποκατάσταση της επιπεδότητας και γενικά τη διατήρηση των επιφανειακών χαρακτηριστικών σε ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Το δεύτερο πολύ σημαντικό έργο υποδομής που θα πραγματοποιηθεί είναι η κατασκευή πεζοδρομίων. Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής, αποκατάστασης και συντήρησης πεζοδρομίων, σύμφωνα και με τα αιτήματα των δημοτών. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή επιστρώσεων σε νέα πεζοδρόμια και νέους κοινόχρηστους χώρους που προέκυψαν και προκύπτουν από 21 ρυμοτομικές διανοίξεις και εργασίες επισκευής πεζοδρομίων που παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. Στο πλαίσιο της συντήρησης και ανακατασκευής των πεζοδρομίων θα αποκατασταθούν κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα, θα αφαιρεθούν κορμοί κομμένων δένδρων και οι ρίζες τους, θα διαμορφωθούν δίοδοι πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες, θα αντικατασταθούν υφιστάμενα κιγκλιδώματα τα οποία χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθοράς και θα τοποθετηθούν νέα σε σημεία όπου απαιτείται.

Η τρίτη δημοπράτηση αφορά στα σχολικά κτήρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και επισκευής που αφορούν κυρίως στην ανακατασκευή τουαλετών, ανακαινίσεις χρωματισμών, μεταλλικές περιφράξεις, επισκευή κουφωμάτων, συντήρηση και ανακατασκευή μονώσεων, αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ξυλουργικές εργασίες, εργασίες τοποθέτησης δαπέδου linoleum, κ.λπ. Να σημειωθεί πως οι παραπάνω εργασίες γίνονται σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων οι οποίοι έχουν αποστείλει συμπληρωμένο έντυπο εργασιών που επιθυμούν να πραγματοποιηθούν, καθώς επίσης και από αυτοψίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τέλος, το τέταρτο δημοπρατημένο έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου και τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών αποχέτευσης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει την κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με κεντρικούς αγωγούς ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου 3Β, βάσει των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί και συνεχίζουν να κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και επισκευή παλαιών όπου χρειάζεται. Επίσης προβλέπει την αποκατάσταση τμημάτων του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, όπου απαιτείται, για τη βελτίωση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης.