Εντυπωσιακή μείωση εκπομπών CO2 στον Δήμο 3Β

Σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 27,35% και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 28,1% πέτυχε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με αναφορά του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία παρακολούθησης, συγκρίνοντας το έτος αναφοράς 2010 με τις καταναλώσεις που σημειώθηκαν το έτος 2018, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και εξίσου σημαντική μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η μείωση αυτή οφείλεται στις δράσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας που έχει εκπονήσει, όπου διατυπώνονται οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κατανάλωσης ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020, όπως προβλεπόταν στην πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων».

Σύμφωνα με την αναφορά του ΕΜΠ, παρατηρείται ότι σ’ όλες τις μορφές εκτός του πετρελαίου κίνησης και του υγραερίου, σημειώθηκε σημαντική μείωση. Στο πετρέλαιο κίνησης σημειώθηκε μεγάλη αύξηση κυρίως λόγω της σημαντικής παρουσίας των πετρελαιοκίνητων οχημάτων στις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην ανάλογη μείωση της χρήσης της βενζίνης. Παράλληλα, αύξηση σημειώθηκε και στο υγραέριο, γεγονός που οφείλεται στη μετατροπή οχημά- των για χρήση υγραερίου.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, δεδομένου ότι ήδη από το 2018 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε υπερβεί τους στόχους που έθετε το Σύμφωνο των Δημάρχων για το 2020. Βάσει των αποτελεσμάτων αλλά και των θετικών μετρήσεων της πληθώρας σχετικών δράσεων που εφαρμόζει ο Δήμος, προκύπτει με ασφάλεια η πρόβλεψη πως ο στόχος του 40% μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου, ο οποίος προβλέπεται βάσει του Συμφώνου των Δημάρχων να επιτευχθεί μέχρι το 2030, θα ξεπεραστεί πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εναρμονίζει όλες τις δράσεις του με τους βασικούς άξονες της αρχής της αειφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η μείωση κατανάλωσης ενέργειας έχουν ως αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση των χρημάτων (άνω των 500.000 ευρώ ετησίως) που δαπανώνται από το δημοτικό προϋπολογισμό για ηλεκτρική ενέργεια.

«Η χρήση νέων τεχνολογιών αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους συμπολίτες μας και παράλληλα συμβάλουμε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις δράσεις αυτές ώστε να υπερβούμε κατά πολύ τους στόχους που έχουν τεθεί μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων», τονίζει ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.