Κανόνες για το πράσινο

Οικολογικό αντιστάθμισμα για κάθε δέντρο που κόβεται


Την κατάρτιση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 με στόχο την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής αλλά και του αστικού πρασίνου ως αναπόσπαστου τμήματος της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ο νέος Κανονισμός ισχύει για τους δημόσιους και δημοτικούς χώρους πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και για όλους τους ιδιωτικούς χώρους, οικόπεδα κ.ά. εντός των ορίων του Δήμου και περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας τους, τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.

Οι βασικές αρχές και στόχοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που αποτυπώνονται στον Κανονισμό είναι η ολοκληρωμένη, σχεδιασμένη και συντονισμένη προστασία και ανάδειξη του πρασίνου ως βασικού και αναπόσπαστου συστατικού της πόλης, η διατήρηση και προστασία του υφιστάμενου πρασίνου και η δέσμευση για την αύξησή του σε νέους χώρους που έχει ο Δήμος και είναι ακόμη αδιαμόρφωτοι. Να σημειωθεί πως η κάθε απώλεια πρασίνου θα αποκαθίσταται από τους υπαίτιους βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων/καταστρέφων» πληρώνει και βάσει της αρχής της οικολογικής αντιστάθμισης.

Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου είναι η αρμόδια υπηρεσία για την προστασία και ανάπτυξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου του Δήμου 3Β. Η Υπηρεσία Πρασίνου είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου της πόλης (σε πλατείες, πάρκα, άλση, δενδροστοιχίες κ.α.), την ανανέωση και επαύξηση του κοινόχρηστου πρασίνου με φύτευση νέων φυτών, τη λειτουργία φυτωρίου για την αντικατάσταση ξερών ή ακατάλληλων θάμνων και δένδρων ή την προσθήκη νέων φυτών, τον σχεδιασμό ή κατασκευή νέων χώρων πρασίνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τον έλεγχο και την απομάκρυνση προδήλως επικίνδυνων δέντρων. Όσον αφορά τα αιτήματα δημοτών που αφορούν γενικότερα το Πράσινο, αυτά καταγράφονται, ελέγχονται από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρασίνου, αξιολογείται η αναγκαιότητα υλοποίησης, καθορίζεται ο βαθμός προτεραιότητάς τους και τέλος προγραμματίζεται η υλοποίησή τους. Ιδιαίτερα για τις κλαδεύσεις των υψηλών δένδρων των οποίων η κόμη ακουμπά ή εμπλέκεται σε ηλεκτροφόρα καλώδια, η κλάδευση γίνεται σε συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ. Αντίστοιχα, εάν πρόκειται για ζημιές που επιφέρει το ριζικό σύστημα σε υδρολήπτες ή στις συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων, στα πεζοδρόμια, απαιτείται η αιτιολογημένη γνωμάτευση της ΕΥΔΑΠ.

Αναφορικά με τις κοπές δέντρων, επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αφού πρώτα έχει προηγηθεί εισήγηση της Διεύθυνσης Πρασίνου. Για να κοπεί ή να απομακρυνθεί ένα δέντρο θα πρέπει να είναι ξερό, να είναι έντονα προσβεβλημένο από παθογόνα και να μην είναι ιάσιμο, να βρίσκεται σε παρακμή, να ενέχει κινδύνους για ανθρώπους ή περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, η απομάκρυνση ή η αντικατάσταση ενός δέντρου κρίνεται επιβεβλημένη για την προστασία ενός αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου. Για την κοπή δένδρων σε άλση, πάρκα, κοινόχρηστους χώρους μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε εκτός σχεδίου περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή στο περιαστικό πράσινο τηρείται η εξής διαδικασία: Μετά από εισήγηση των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών, απαιτείται έγκριση κοπής από το αρμόδιο δασαρχείο (Δασική Αστυνομική Διάταξη) και την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στα αιτήματα που γίνονται δεκτά και αφορούν κοπές δέντρων σε πεζοδρόμια τηρείται η αρχή της αντιστάθμισης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, η οποία δημιουργεί υποχρέωση στον αιτούντα να αποκαταστήσει το φυτικό υλικό που θα χαθεί. Ως βασικός κανόνας ορίζεται η αντικατάσταση του φυτικού υλικού στη διπλάσια ποσότητα από αυτήν που χάνεται, κατά προτεραιότητα στην ίδια ή παρακείμενη θέση εφόσον αυτό επιτρέπεται. Εάν είναι ανέφικτη η αναπλήρωση του φυτικού υλικού στον ίδιο χώρο, τότε αυτό αντικαθίσταται στην ευρύτερη περιοχή.

Σε όλες τις περιπτώσεις νόμιμης, κατόπιν σχετικής άδειας, κοπής υγιούς δένδρου εντός ιδιοκτησίας, εντός ή εκτός περιγράμματος οικοδομής ή στο πεζοδρόμιο αυτής, αντικαταβάλλεται στο Δήμο από τον ιδιοκτήτη το ποσό των 300 ευρώ για κάθε δένδρο. Με σκοπό τη διατήρηση του πράσινου ισοζυγίου, επιπλέον ο ιδιοκτήτης οφείλει να φυτέψει στην ιδιοκτησία του δύο δέντρα με ύψος κορμού τουλάχιστον 2,20 μ. και περίμετρο κορμού τουλάχιστον 25 εκ. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω και κοπής δένδρου χωρίς την προηγούμενη λήψη της σχετικής σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 2.500 ευρώ για κάθε δένδρο. Ανάλογο πρόστιμο 2.500 ευρώ επιβάλλεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί σκόπιμη φθορά δένδρου εντός ιδιοκτησίας ή στο πεζοδρόμιο αυτής με σκοπό τη ξήρανσή του και την καταστροφή του. Και στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα παραπάνω για τη διατήρηση του πράσινου ισοζυγίου με τη διαφορά ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να φυτέψει στην ιδιοκτησία του ή να προσκομίσει στο δημοτικό φυτώριο τέσσερα δέντρα για κάθε ένα που κόβεται.

Με τον ισχύοντα Κανονισμό, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο μείωση του πρασίνου στην πόλη.