Νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Άμεσα τη διαδικασία ένταξής του στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων» (ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Με το νέο ΤΠΣ θα αντιμετωπιστούν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της πόλης με καθορισμό αναγκαίων υποδομών, ενώ θα εξεταστούν συνολικά τα ζητήματα κοινωφελούς εξοπλισμού της πόλης, όπως Δημαρχείο, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, κοινόχρηστοι και λοιποί κοινωφελείς χώροι. Θα αντιμετωπιστούν συνολικά θέματα εξεύρεσης χώρων πρασίνου και άρσης ή εκ νέου επιβολής απαλλοτριώσεων. Επιπλέον, θα δοθούν οι κατευθύνσεις και θα καθοριστούν οι όροι δόμησης σε περιοχές οι οποίες είναι ήδη ενταγμένες στα εγκεκριμένα επί μέρους Γενικά Πολεο- δομικά Σχέδια των τριών δημοτικών ενοτήτων αλλά δεν έχουν συνταχθεί πολεοδομικές μελέτες.

Με το νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα εξεταστούν παράλληλα οι ανάγκες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνολικά, αλλά και κάθε δημοτικής ενότητας ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε ενότητας. Η θεσμοθέτηση του σχεδίου αυτού για το σύνολο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη αναμένεται να συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και εδαφική οργάνωσή του, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες, το περιβάλλον και τις τοπικές επιχειρήσεις.